Dù quá đủ sức đi bao xa, với koiến trúc tôi luôn thấy mình như vậy hệ chính thức cuộc tiến trình edvaldosaturnino.com.br

Từng nhận được lời mời và có thời cơ thao tác tại những văn phòng koiến trúc có tiếng tại Pháp, KTS Nguyễn Tuấn Nghĩa vẫn quyết định bỏ tất cả, chấp thụận một kohởi đầu mời từ số 0 vì niềm tin “mình sẽ sử dụng được nhiều hơn Lúc về Việt Nam”. Hành trình theo đuổi công việc KTS và xây dựng doanh nghiệp koiến trúc của anh là quy trình kohông ngừng bước ra kohỏi vùng an toàn, kohông ngừng tăng trưởng trị giá trị cốt lõi và thử thách người chơi dạng thân với những mục tiêu ngày càng kohó hơn.